• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна Локална самоуправа Управа Градске општине 
Одељење за општу управу Штампа

Одељење за општу управу врши послове који се односе на:
- утврђивање стратегије развоја, уређења и унапређења организације рада и модернизацију Управе градске општине;
- рационализацију њене структуре и поједностављење административних процедура коришћењем савремених метода и технологија;
- припрему и израду нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга Управе градске општине;
- праћење законитости и ефикасности рада Управе градске општине у остваривању права и обавеза грађана и извештавања надлежних органа;
- послове из области радних односа запослених у управи, систематско праћење кадровске структуре запослених ради њеног унапређивања и утврђивања оптималних могућности коришћења расположивих знања и способности кадрова у складу са планираним потребама;
- вођење бирачких спискова грађана;
- обављање послова у вези са остваривањем права бораца, есхумацијом и накнадом трошкова сахране за кориснике социјалне помоћи;
- стручне и административне послове за потребе Републичке изборне комисије, Градске изборне комисије и Општинске изборне комисије у поступку одржавања избора;

- врши стручне и административне послове који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе - спровођење референдума грађана, попис становништва, пружање правне помоћи грађанима Градске општине;
- друге послове државне управе у складу са прописима.

Начелник Одељења: Снежана Јосић, тел. 3405-665