• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна Локална самоуправа Управа Градске општине 
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове Штампа

У Одељењу за имовинско правне и стамбене послове рад се спроводи у два одсека: Одсек за имовинско-правне послове и Одсек за стамбене послове.

Одсек за имовинско-правне послове врши послове који се односе на:

-праћење и проучавање позитивно правних прописа у имовинско-правној области и давање предлога за предузимање мера, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа; 
-вођење управних поступака у предметима који се односе на експропријацију грађевинског земљишта и објеката; 
-административне преносе права коришћења на грађевинском земљишту ради изградње објеката од јавног значаја, на основу утврђеног јавног интереса решењем Владе РС;
 -утврђивање права на накнаду ранијим земљишно књижним корисницима, за експроприсане и изузете непокретности, као и за биљне културе које су се налазиле на њима;
 -спровођење управних радњи у циљу окончања започетих поступака по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно, последњу измену решења донео надлежан орган Градске општине, поступака за утврђивање права коришћења на осталом неизграђеном земљишту, поступака за поништај правоснажних решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта, поступака за поништај правоснажних решења о експропријацији грађевинског земљишта и објеката и поступака за утврђивање права на надзиђивање и претварање заједничких просторија у станове, атељеа и пословни простор и припајање заједничких просторија постојећим становима у смислу Закона о надзиђивању зграда и претварању заједничких простора у станове;
-спровођење управних поступака по ванредним правним лековима који се односе на правоснажна решења донета у овом Одељењу; 
-вођење поступака укњижбе имовине на којој је корисник Градска општина у органима који врше евиденцију о упису стварних права на непокретностима; 
-евиденцију непокретности у јавној својини на којима је Градска општина Звездара корисник; 
-издавање уверења грађанима и правним лицима о подацима из евиденције коју води и пружање обавештења;  
-закључење анекса уговора о откупу станова и вођење евиденције о закљученим уговорима о откупу; 
-на основу акта градоначелника у име и за рачун Града спроводи поступак јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда за давање у закуп, односно отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Града ради изградње објеката до 800 метара квадратних бруто развијене грађевинске површине, као и поступак давања у закуп односно отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града непосредно погодбом ради легализације објеката до 800 метара бруто развијене грађевинске површине, у складу са законом и актима Града; 
-издавање уверења о физичким деловима објеката; 
-давање стручног налаза за потребе органа Управе Градске општине;
-покретање иницијатива код надлежних државних и других органа и организација у сврху решавања питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана који су од значаја за рад Одељења и Управе Градске општине, као и други послови предвиђени законом и другим прописима.

Одсек за стамбене послове врши послове који се односе на:

-вођење управног поступка и доношење решења за исељење лица која су се уселила у стан или заједничке просторије стамбене, односно стамбено-пословне зграде  без правног основа, по хитном поступку;
-регистрацију стамбене заједнице доношењем решења о регистрацији;
-законито, ефикасно и тачно вођење регистра стамбених заједница на територији Градске општине Звездара;
-размену података, докумената и поднесака са Републичким геодетским заводом који води јединствену евиденцију стамбених заједница на територији Републике Србије;
-поступак увођења принудне управе именовањем професионалног управника из регистра Привредне коморе Србије.

Начелник Одељења: Валентина Богојевић
e mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
тел. 011/3405-660