• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна Локална самоуправа Управа Градске општине 
Одељење за друштвене делатности Штампа

обавља послове који се односе на:

- праћење стања и старање о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа;
- праћење уписа у први разред основне школе и/или основне школе за ученике са сметњама у развоју;
- редовно похађање наставе у основним школама и покретање прекршајног поступка против родитеља, односно старатеља, чије дете није благовремено уписано, односно не похађа припремни предшколски програм, у складу са законом;
- утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује  установа, у сарадњи са образовно-васпитним установама, у складу са законом; 
- додељивање награда и признања ученицима основних и средњих школа и њиховим наставницима/менторима;
- превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе; 
- превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; - превоз ученика на републичка и међународна такмичења; 
- организовање и координацију, вођење евиденције, извештавање и чување документације о раду Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику;
- издавањe потврда о просечном месечном приходу по члану домаћинства за ученичке и студентске кредите и стипендије и друге сврхе;
- организовање послова у области друштвених делатности који се односе на сарадњу са установама, друштвеним организацијама и удружењима грађана у делатностима од интереса за општину;
- припрему, расписивање и реализацију јавних позива/конкурса за финансирање/суфинансирање програма и пројеката удружења грађана и других правних лица средствима из буџета Градске општине;
- праћење реализације одобрених програма/пројеката и извештавање;
- осмишљавање пројеката и израда пројектне документације за учешће Градске општине за добијање средстава на националним и међународним конкурсима у областима из делокруга рада Одељења;
- доношење Плана развоја културе на нивоу градске општине;
- подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју и оснивање установа културе;
- обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину; 
- доношење Програма развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу Града;
- учествовање у изградњи и одржавању спортских објеката на свом подручју;
- обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју градске општине;
- доношење Програма унапређења социјалне заштите на нивоу градске општине;
- праћење и координацију рада Волонтерског сервиса Звездаре, Канцеларије за помоћ особама са инвалидитетом и Канцеларије за бесплатне правне савете и психосоцијалну помоћ жртвама породичног насиља;
- подстицање развоја различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима;
- координирање рада Комисије за превоз особа са инвалидитетом, вођење евиденције и администрирање пружених услуга и реализација годишњег конкурса за превоз ОСИ;
- пружање услуге гестованог тумача; коришћење мобилне рампе тзв „гусеничара“;
- подстицање активности и пружање помоћи организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју;
- старање о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
- координација и администрирање рада Мобилног тима за инклузију Рома;
- пријем грађана која се налазе у стању социјалне потребе;
- комуникација и сарадња са социјалним партнерима  у  заједници: представницима социјалних и здравствених установа, полиције, службе за запошљавање, школским и предшколским установама, општинским и градском управом у циљу остваривања интерсекторске сарадње;
- учешће у изради, имплементацији, праћењу и извештавању о реализацији Стратегије развоја општине Звездара, као и локалних акционих планова у областима из делокруга рада Одељења;
- стручне и административне послове у вези са статусом и збрињавањем избеглих, прогнаних и интерно расељених лица поверене од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије;
- стручне, административне и техничке послове у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама;
- израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине градске општине и њених радних тела, председника градске општине и Већа градске општине из делокруга рада Одељења;
- праћење и утврђивање стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада;
- покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана у областима из делокруга рада Одељења;
- вршење других послова утврђених законом, Статутом Општине и другим прописима из делокруга рада Одељења.

Начелник Oдељења: Весна Петровић Урошевић
е-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
тел. 011 2424 908