• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна Локална самоуправа 
Управа Градске општине Штампа

saltersala

За управне послове у оквиру права и дужности Градске општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине Градске општине, председника Градске општине и Већа Градске општине образује се Управа Градске општине, као јединствен орган.

Надлежности Управе Градске општине:
1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина Градске општине, председник Градске општине и Веће Градске општине;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине Градске општине, председника Градске општине и Већа Градске општине;
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Градске општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих акта Скупштине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено Градској општини;
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Градске општине, председник Градске општине и Веће Градске општине.

Управом Градске општине руководи начелник кога поставља Веће Градске општине, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Управе Градске општине има заменика, који се поставља на исти начин као начелник.

У Управи Градске општине, за вршење сродних послова, образоване су унутрашње организационе јединице. Руководиоце унутрашњих организационих јединица у Управи Градске општине распоређује начелник Управе Градске општине.

У оквиру Управе Градске општине образују се одељења за обављање изворних послова Градске општине и послова државне управе који су законом поверени Градској општини Звездара и то:

За обављање стручних и са њима повезаних других послова од значаја за рад органа Градске општине Звездара и њихових радних тела, образују се стручне службе:

Надлежности, процедуре и формулари организационих јединица Управе Градске општине дати су у одељку сајта "е-Управа".