• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна Локална самоуправа Скупштина Градске општине 
Радна тела Штампа

Скупштина градске општине оснива стална радна тела ради разматрања појединих питања из своје надлежности. По потреби, оснива и повремена радна тела ради разматрања одређеног питања и извршавања одређеног задатка из своје надлежности.

Стална радна тела Скупштине градске општине су савети и комисије. Стална радна тела дају мишљење о предлозима одлука и других аката које доноси Скупштина градске општине и обављају друге послове, у складу са Пословником Скупштине градске општине и другим актима градске општине.

Скупштина градске општине бира чланове сталног радног тела из састава одборника и грађана, на предлог одборничких група, а сразмерно броју одборника које имају у Скупштини градске општине.


САВЕТИ

Савет за месне заједнице и локалну самоуправу
Разматра питања везана за живот грађана на месним заједницама, питања везана за остваривање система локалне самоуправе у градској општини, питања везана за организацију и рад органа Управе градске општине, као и друга питања из области локалне самоуправе и управе.

Чланови/це:
1.Михајло Досковић, члан
2.Добрила Лазић Димитријевић, чланица
3.Крсто Медојевић, члан
4.Милена Радоњић, члан
5.Милена Аћимовић, чланица
6.Невенка Била, чланица
7.Драгослава Јовановић, чланица
8.Слободан Смиљанић, члан
9.Петар Павловић, члан
10.Сања Драгашевић, чланица
11.Милан Савић, члан

Савет за буџет, финансије и привредна питања

Разматра предлоге одлука и других општих акта који се односе на финансирање послова градске општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, буџет и завршни рачун, зајмове и задуживање градске општине, имовину градске општине, као и друга питања из области имовинско-правних односа и финансија, прати стање и предузима мере за побољшање снабдевања грађана, трговине, занатства, пољопривреде, угоститељства, турзима, мале привреде, као и друга питања из области финансија и привређивања.

Чланови/це:
1.Мирољуб Костић, члан
2.Милан Дробњак, члан
3.Драгољуб Марчета, члан
4.Веселин Осмајлић, члан
5.Драган Мандушић, члан
6.Милун Васиљевић, члан
7.Василије Марковић, члан 
8.Никола Допсај, члан
9.Душан Ђапић, члан
10.Андрија Мијаиловић, члан
11.Јован Јовановић, члан

Савет за комуналну делатност, урбанизам и заштиту животне средине

Разматра питања која се односе на уређење, развој и обављање комуналне делатности, уређење и коришћење грађевинског земљишта, стамбену изградњу, стамбене односе, питања из области урбанизма, питања везана за заштиту и унапређење животне средине и друга питања из ових области.

Чланови/це:
1.Милена Бабић, чланица
2.Зоран Предић, члан
3.Урош Радомировић, члан
4.Љупче Јанчевски , члан
5.Мирослав Вељановић, члан
6.Милан Поповић, члан
7.Томислав Спасојевић, члан
8.Вања Миличић, члан
9.Радмила Васић, чланица
10.Сања Драгашевић, чланица
11.Милан Матић, члан

Савет за друштвене делатности

Разматра питања из области културе (разматра предлоге одлуке и других општих аката из области културе, иницијативе и предлоге за реализацију програма из области културе, као и друга питања из ове овласти), питања из области образовања, спорта и омладине, питања из области здравства, социјалне и дечије заштите, борачка и инвалидска питања (разматра предлоге одлука и других општих аката из ових области), као и друга питања из области друштвених делатности.

Чланови/це:
1.Весна Игњатовић, чланица
2.Светлана Бошњак, чланица
3.Маријана Милновић, чланица
4.Томислав Миленковић, члан
5.Катарина Бугарчић, чланица
6.Душан Ристић, члан
7.Димитрије Живковић, члан
8.Милица Терзија, чланица
9.Иван Грбић, члан
10.Милован Гојковић, члан
11.Јелена Бранковић, чланица

КОМИСИЈЕ

Комисија за прописе
Разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које усваја Скупштина са Уставом, законом, Статутом града, Статутом градске општине, другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини. Комисија, у складу са законом, утврђује предлог мишљења или одговора Уставном суду Републике Србије у поступку за оцену уставности, односно законитости Статута, одлука и других општих аката које је донела Скупштина. Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине и разматра предлоге аутентичног тумачења прописа чији је доносилац Скупштина.

Чланови/це:
1.Александар Ђуручић, члан
2.Весна Здравковић, чланица
3.Милош Спасојевић, члан
4.Радојица Сворцан, члан
5.Драган Радуловић, члан
6.Петар Грбац, члан
7.Горан Дилпарић, члан
8.Терзија Милица, чланица
9.Милош Варагић, члан
10.Боривоје Величковић, члан
11.Драгослав Љубичановић, члан

Административно-мандатна комисија

Припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира и поставља Скупштина. Разматра разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај. Разматра извештај Изборне комисије градске општине и уверење о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата новом одборнику у складу са законом. Разматра друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника. У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија ради на начин утврђен овим пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине.

Чланови/це:
1.Дејан Микулетић
2.Горан Јаић
3.Мирољуб Костић
4.Милан Дробњак
5.Невена Максимовић
6.Милена Маринковић
7.Драгослав Љубичановић
8.Слађана Јовановић
9.Душан Ђапић
10.Иван Тркуља
11.Андрија Мијаиловић