• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна Локална самоуправа 
Скупштина Градске општине Штампа

tabla  

Скупштина градске општине је највиши орган Градске општине. Скупштина има 53 одборника, који се бирају на време од четири године.

Владајућу коалицију у Градској општини Звездара чине листа Александар Вучић - Србија побеђује, листа Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије - Јединствена Србија и листа Група грађана "Миријево".

 


Председник Скупштине ГО Звездара:
Александар Ерор (1977), дипломирани географ

Заменик председника Скупштине ГО Звездара:
Драгослав Љубичановић (1981), адвокат

Секретар Скупштине ГО Звездара:
Славко Бабић (1955.), дипломирани правник

Заменик секретара Скупштине ГО Звездара:
Љиљана Филоповић (1962), дипломирана правница


Скупштина се састаје по потреби, а најмање једном у три месеца.

Надлежности Скупштине ГО Звездара:
1. доноси Статут градске општине и пословник Скупштине Градске општине;
2. доноси буџет и завршни рачун буџета Градске општине;
3. доноси програме развоја Градске општине;
4. доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима Града;
5. оснива месне заједнице и друге облике месне самоуправе по прибављеном мишљењу грађана у складу са законом, Статутом и актима Градске општине;
6. доноси одлуку о располагању имовином на којој је уписано право коришћења, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
7. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град;
8. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора у складу са законом;
9. прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
10. доноси прописе и друге појединачне и опште акте;
11. образује органе, организације и службе за потребе Градске општине и уређује њихову организацију и рад и оснива јавна предузећа, установе и друге организације утврђене Статутом Градске општине и врши надзор над њиховим радом;
12. именује и разрешава управни и надзорни одбор јавних предузећа, установа, организација чији је оснивач, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте;
13. бира и разрешава председника Скупштине Градске општине и заменика председника Скупштине Градске општине;
14. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине Градске општине;
15. бира и разрешава председника Градске општине, заменика председника Градске општине и чланове Већа Градске општине;
16. доноси одлуку о организацији Управе Градске општине;
17. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса и поставља и разрешава јавног правобраниоца и заменике јавног правобраниоца Градске општине;
18. бира и разрешава чланове радних тела Скупштине Градске општине;
19. уређује и обезбеђује употребу назива, грба и другог симбола Градске општине;
20. доноси одлуку о удруживању и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у земљи и иностранству;
21. утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса за територију Градске општине;
22. одлучује о расписивању референдума, одлучује о предлозима садржаним у народној иницијативи;
23. доноси мере и усваја препоруке за заштиту и унапређење људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
24. може да установи заштитника грађана за Градску општину;
25. стара се о јавном обавештавању, о питањима од значаја за живот и рад грађана на свом подручју;
26. уређује организацију, поступање и рад Мировног већа;
27. прописује прекршаје за повреде прописа Градске општине;
28. усваја етички кодекс понашања функционера;
29. обавља и друге послове утврђене Статутом Града и Статутом Градске општине.