• Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
Početna Lokalna samouprava 
Predsednik Gradske opštine Štampa

ulaz

zvezdara-velikigrb.jpgPredsednik Gradske opštine bira se iz sastava odbornika na period od četiri godine. Predsednik Gradske opštine je i predsednik Veća Gradske opštine. Predsednik ima zamenika koji se bira na isti način kao i predsednik.

Predsedniku i zameniku predsednika Gradske opštine izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini Gradske opštine. Predsednik i zamenik predsednika GO su na stalnom radu u Gradskoj opštini Zvezdara.

Nadležnosti predsednika Gradske opštine Zvezdara:
1) predstavlja i zastupa Gradsku opštinu;
2) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine Gradske opštine;
3) predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština Gradske opštine;
4) naredbodavac je za izvršavanje budžeta;
5) usmerava i usklađuje rad Uprave Gradske opštine;
6) donosi pojedinačne i druge akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom Grada, Statutom ili odlukom Skupštine Gradske opštine;
7) u ime Gradske opštine zaključuje kolektivne ugovore za ustanove i preduzeća čiji je osnivač Gradska opština;
8) daje saglasnost na opšta akta organizacija čiji se rad finansira iz budžeta Gradske opštine kojima se uređuje broj i struktura zaposlenih i daje saglasnost na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili delova programa korisnika budžeta Gradske opštine, u skladu sa zakonom;
9) odlučuje o pribavljanju i otuđenju opreme veće vrednosti, kao i prevoznih sredstava za potrebe organa Gradske opštine;
10) obrazuje stručna radna tela;
11) vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada, Statutom i drugim aktima Gradske opštine.

 


Edip ŠerifovPredsednik Gradske opštine Zvezdara:

EDIP ŠERIFOV
dipl. menadžer
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Rođen je 2. oktobra 1977. u Beogradu. Završio je Fakultet organizacionih nauka.

Član Demokratske stranke od 1999. Član Opštinskog odbora DS na Zvezdari od 2000, u četiri mandata. Od 2003. do 2005. bio predsednik Izvršnog odbora OO DS Zvezdara i šef Izbornog štaba. Od 2006. predsednik OO DS Zvezdara. Član Glavnog odbora DS i Gradskog odbora DS Beograd.

Na lokalnim izborima 2000. i 2003. biran za odbornika u Skupštini opštine Zvezdara. Član Upravnog odbora JP "Gradsko stambeno". Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije od 2007. do 2012.

Odlično govori engleski i ruski jezik.