• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна Локална самоуправа 
Месне заједнице Штампа

nizbulevar 

Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба грађана на одређеном подручју Општине, Скупштина општине може образовати месну заједницу или други облик месне самоуправе, у складу са законом.

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Oпштине могу затражити образовање месне заједнице за одређено подручје, под условом да се за то изјасни најмање 5000 бирача. Предлог се подноси у форми народне иницијативе, на начин и по поступку утврђеним законом. Месна заједница по правилу, обухвата подручја са приближно истим бројем становника.

Месна заједница има својства правног лица у оквиру права и дужности утврђених одлуком Скупштине општине и одлуком о оснивању. Месна заједница има Статут којим се утврђују послови које она врши, органи и поступак њиховог избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице.

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се у буџету Oпштине и из других извора у складу са законом.


Градска општина Звездара има 17 месних заједница:
- Булбулдер
- Велики Мокри Луг
- Војвода Мишић
- Војвода Путник
- Врачарско поље
- Вуков споменик
- Звездара
- Зелено брдо
- Липов лад
- Мали Мокри Луг
- Миријево
- Ново Миријево
- Северни булевар
- Славујев поток
- Смедеревски ђерам
- Стеван Синђелић
- Ћирило и Методије

Радно време месних заједница:

- понедељком, средом и петком од 07.30 до 15.30 часова
- уторком и четвртком од 11.30 до 19.30 часова