• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна 
Локална самоуправа Штампа

zgradaopstine

Градска општина Звездара је део територије Града Београда у којој се врше послови из надлежности Града, одређени Статутом Града Београда.

У вршењу ових послова Градска општина Звездара се стара о потребама и интересима грађана са свог подручја, истовремено уважавајући и интересе грађана са подручја других градских општина и Града у целини.

Органи Градске општине Звездара су:
- Скупштина Градске општине
- Председник Градске општине
- Веће Градске општине
- Управа Градске општине

 

OПШТИНСКИ ФУНКЦИОНЕРИ

Председник Градске општине Звездара:
Милош Игњатовић (1971.), дипломирани економиста
Заменик председника Градске општине Звездара:
Предраг Веиновић (1960.), специјалиста струковни менаџер
Председник Скупштине ГО Звездара:
Александар Ерор (1977.), дипломирани географ
Заменик председника Скупштине ГО Звездара:
Драгослав Љубичановић (1981.), адвокат
Секретар Скупштине ГО Звездара:
Славко Бабић (1955.), дипломирани правник
Заменик секретара Скупштине ГО Звездара
Љиљана Филиповић (1962.), дипломирана правница

Чланови Већа ГО Звездара:

Невена Миливојевић
Бранислав Пауновић
Новко Стељић
Владан Јеремић
Александар Луковић
Лазо Шеган
Мирослав Мариновић
Роберт Милићевић
Душан Игњатовић

Послови Градске општине:
Градска општина, у складу са законом и Статутом Градске општине, преко својих органа:
1. доноси Статут, буџет и завршни рачун буџета Градске општине;
2. доноси програме и спроводи пројекте развоја Градске општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Градској општини, у складу са актима Града;
3. доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима Града;
4. оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, Статутом и актима Градске општине;
5. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град;
6. отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, у складу са законом и одлуком Града, ради изградње објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку легализације; решава по захтевима за поништај правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган Градске општине;
7. доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, осим у поступцима легализације објеката на територији Града; врши послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје Градска општина;
8. одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), у складу са прописом Града;
9. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
10. стара се о одржавању комуналног реда у Градској општини и спроводи прописе којима се уређује комунални ред, врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком Скупштине града;
11. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора, у складу са законом;
12. стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
13. прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
14. прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа; прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, у складу са законом; у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења;
15. подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе културе;
16. учествује у изградњи и одржавању спортских објеката установа чији је оснивач Градска општина; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју Градске општине; учествује у реализацији система школског спорта у Градској општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Градску општину; обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских организација на свом подручју и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може основати установе у области спорта;
17. спроводи стратегију и акциони план политике за младе Града; доноси акциони план за младе Градске општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе;
18. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и може основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју;
19. спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима Града;
20. предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и води евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда; предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавне расвете и сл;
21. учествује у заштити у спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, у складу са законом и актима Града;
22. управља имовином Градске општине, користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању у складу са законом;
23. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
24. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
25. образује органе, организације и службе за потребе градске општине и уређује њихову организацију и рад и оснива јавна предузећа и друге организације у складу са Статутом Града и Статутом Градске општине;
26. уређује организацију и рад мировних већа;
27. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју;
28. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
29. може да установи заштитника грађана за Градску општину;
30. стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на свом подручју;
31. прописује прекршаје за повреде прописа Градске општине;
32. уређује и обезбеђује употребу назива, грба и другог симбола Градске општине;
33. извршава прописе и опште акте Града и Градске општине;
34. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са законом, Статутом Града, другим прописима Града и Статутом Градске општине.