• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Матичне књиге 
Извод из матичне књиге рођених Штампа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
- Захтев за издавање
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Инфо пулт или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
За лица рођена пре 1946. пожељно је навести где је обављено крштење.
Извод из матичне књиге рођених се може издати и на међународном обрасцу, за употребу у иностранству, и тада је потребно заокружити ту опцију на захтеву за издавање.

Републичка административна такса: 420 дин. (за домаћи извод)
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Наведена такса важи за прву копију. За сваку следећу копију плаћа се 120 дин.
За прву копију међународног извода плаћа се 690 дин, а за сваку следећу копију плаћа се 390 дин.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
- За упис у школу и факултет
- За потребе војне евиденције
- За заснивање радног односа
- За остваривање права из социјалне заштите
- За остваривање права из здравствене заштите
- За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
- За реституцију
- За повраћај ПДВ 

Место предаје документације:
- Шалтер матичара у приземљу

Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

Радно време са странкама: радним даном од 07.30 до 15.30

Напомена:

Чланом 83. Закона о матичним књигама ("Сл. гласник РС" бр. 20/09) прописано је да се изводи из матичних књига и уверења издају на захтев лица из члана 41. истог закона.

Извод можете да поручите и на следеће начине:
- на телефон 7850-350 (радним даном 07.30-15.30)
- преко Интернета попуњавањем формулара