• Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
Početna e-Uprava Pisarnica 
Overa ličnih izjava Štampa

Služba: Služba za upravljanje dokumentima
Odsek: Odsek za poslove pisarnice


Potrebna dokumentacija:
- Važeća lična karta
, a za strance važeći pasoš
-
Dokumenta za overu
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Republička administrativna taksa: 690 din.
Uplatni račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 32-022

Navedena taksa važi za jedan primerak izjave. Za svaki sledeći overeni primerak plaća se po 390 din.

Mesto predaje dokumentacije: šalteri 1, 2 ili 3

Mesto rešavanja predmeta: šalteri 1, 2 ili 3

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-18.30, subotom 09.00-14.00

Telefon za informacije: 3405-756, 3405-610, 3405-942, 3405-944

Napomena:
Neophodno
je lično prisustvo