• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Матичне књиге 
Заказивање венчања и закључење брака Штампа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара 


Потребна документација
уколико су оба будућа супружника држављани Републике Србије:
- Важеће личне карте будућих супружника
-
По потреби и друга документа
-
Доказ о уплаћеној такси
- Доказ о плаћеној услузи за излазак службеног лица на терен ради закључења брака
- За лица која су била у браку потребно је приложити извод из матичне књиге венчаних претходно склопљеног брака, са забелешком о престанку истог


Потребна документација
уколико је један од супружника страни држављанин:

за држављанина Републике Србије:
- Важећа лична карта
- Доказ о уплаћеној такси

за страног држављанина:
- Извод из матичне књиге рођених на међународном
обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
- Уверење о слободном брачном стању легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача
- Важећи пасош страног држављанина
- По потреби
, и друга документа

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.
Предата документација се задржава.
Приликом сачињавања записника потребно је лично присуство младенаца.

За венчања у седишту матичног подручја (Сала за венчања)
Републичка административна такса: 300 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

За венчања ван седишта матичног подручја, али искључиво на територији општине Звездара
Услуга орг. јединице Градске Управе за излазак служ. лица на терен: 12515 дин. (за стара, немоћна и болесна лица - уз медицинску документацију, износи 257 дин.)
Уплатни рачун: 840-742341843-24
Број модела: 97
Позив на број: 58-501-02227
Шифра:153 за готовинско, 253 безготовинско плаћање
Плус републичка административна такса: 300 дин.

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00 часова

Напомена:
Уколико је један од будућих супружника страни држављанин који не говори српски језик, обавезно је присуство овлашћеног судског тумача на дан заказивања венчања и на сам дан венчања.