• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Матичне књиге 
Упис у матичну књигу рођених држављана Републике Србије рођених у иностранству Штампа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара 


Потребна документација:
- Захтев у слободној форми
- Извод иностраног органа на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача - оригинал
- Уверење о пребивалишту (издато од Полицијске управе за град Београд, Љермонтова 12а) или важећа лична карта
- По потреби, и друга документа
- Доказ о уплаћеној такси

 

Напомена везана за документацију:
Документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.

Предата документација се задржава.

Републичка административна такса: 300 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број:
32-022

Место предаје документације: 311


Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00 часова

Телефон за информације: 3405-795