• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Матичне књиге 
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ која су стекла држављанство Србије до 2004. Штампа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
О
дељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара 


Потребна документација:

За упис у матичну књигу рођених
- Захтев за упис
- Извод из матичне књиге рођених
- Уверење о држављанству (фотокопија)
- Фотокопија личне карте
- За удате/ожењене: Извод из матичне књиге венчаних
- З
а разведене: правоснажна пресуда о разводу брака
- За удовце: Извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
- По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу венчаних
- Захтев за упис
- Извод из матичне књиге венчаних
- Уверење о држављанству (фотокопија)
- Фотокопија личне карте
- По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу умрлих
- Захтев за упис
- Извод из матичне књиге умрлих
- Уверење о држављанству (фотокопија)
- Фотокопија личне карте
- По потреби, и друга документа

Место набавке обрасца: Шалтер матичара или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.
Предата документација се задржава.


Републичка административна такса: 300 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број:
32-022

Место предаје документације: 311


Радно време са странкама: радним даном 
од 08.00 до 15.00 часова

Телефон за информације: 3405-795

Напомена:
Законски рок за решавање предмета је 30 дана од подношења захтева.