• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Матичне књиге 
Упис чињенице венчања у матичне књиге на основу извода иностраних органа Штампа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара 


Потребна документација:
- Захтев у слободној форми
- Уверење о настањењу (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова 12а) или фотокопија важеће личне карте
- Извод из матичне књиге венчаних на интернационалном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране судског тумача
- По потреби, и друга документа

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.
Предата документација се задржава.


Републичка административна такса: 300 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документациј
e: 311


Радно време са странкама:
радним даном од 08.00 до 15.00 часова

Телефон за информације: 3405-795