• Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
Početna e-Uprava Matične knjige 
Izvod iz matične knjige rođenih Štampa

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Zvezdara

Potrebna dokumentacija:
- Zahtev za izdavanje
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Info pult ili preuzmite ovde PDF

Napomena vezana za dokumentaciju:
Za lica rođena pre 1946. poželjno je navesti gde je obavljeno krštenje.
Izvod iz matične knjige rođenih se može izdati i na međunarodnom obrascu, za upotrebu u inostranstvu, i tada je potrebno zaokružiti tu opciju na zahtevu za izdavanje.

Republička administrativna taksa: 420 din. (za domaći izvod)
Uplatni račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 32-022

Navedena taksa važi za prvu kopiju. Za svaku sledeću kopiju plaća se 120 din.
Za prvu kopiju međunarodnog izvoda plaća se 690 din, a za svaku sledeću kopiju plaća se 390 din.

Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:
- Za upis u školu i fakultet
- Za potrebe vojne evidencije
- Za zasnivanje radnog odnosa
- Za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
- Za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite
- Za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata
- Za restituciju
- Za povraćaj PDV 

Mesto predaje dokumentacije:
- Šalter matičara u prizemlju

Mesto rešavanja predmeta: izvodi se izdaju odmah po predaji zahteva

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 07.30 do 15.30

Napomena:

Članom 83. Zakona o matičnim knjigama ("Sl. glasnik RS" br. 20/09) propisano je da se izvodi iz matičnih knjiga i uverenja izdaju na zahtev lica iz člana 41. istog zakona.

Izvod možete da poručite i na sledeće načine:
- na telefon 7850-350 (radnim danom 07.30-15.30)
- preko Interneta popunjavanjem formulara