• Градска општина Звездара
 • Градска општина Звездара
 • Градска општина Звездара
 • Градска општина Звездара
 • Градска општина Звездара
 • Градска општина Звездара
 • Градска општина Звездара
 • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа 
Легализација објеката Штампа

Надлежност Градске општине Звездара за пословe легализације објеката трајала је до 30. јуна 2010.

Сви незавршени предмети у вези са легализацијом објеката налазе се у Секретаријату за послове легализације објеката, Краљице Марије 1, XVI спрат. Пријем странака је понедељком, средом и петком, од 13.00 до 15.00 часова.

 

 

ПРАВО НА ПРЕУГОВАРАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ  ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

Лица која су за потребе легализације својих објеката, односно станова, закључила уговор о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта, могу остварити право на преуговарање висине накнаде у складу с новим попустима, односно повраћај уплаћених средстава, под следећим условима:

 • Да је лице закључило уговор о регулисању накнаде за уређивање грађевиснког земљишта на основу Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта која је ступила на снагу 1. јануара 2010. године и остварило право на умањење накнаде за 60%, односно 50%.
 • Да лице поднесе захтеве за преуговарање накнаде до 31.12.2011.године.

Захтев се подноси органу који је издао дозволу у поступку легализације (органу надлежне општине или Секретаријату за послове легализације објеката), односно органу који је надлежан за издавање грађевинске дозволе (Секретаријату за послове легализације објеката) уколико је уговор о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта закључен, а није донета грађевинска дозвола.

Захтев се предаје на писарници надлежног органа, с позивом на број предмета под којим је поднет захтев за легализацију предметног објекта. Уз захтев се подноси и следећа документација:

 1. Фотокопију личне карте подносиоца захтева и свих пунолетних чланова његовог породичног домаћинства; а ако лица поседују чиповану личну карту доставља се фотокопија пријаве пребивалишта; као и пријава пребивалишта за малолетне чланове породичног домаћинства;
 2. Изјаву да није извршен промет објекта, односно стана за који је закључен уговор о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта, судски оверену;
 3. Фотокопију Уговора закљученог са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.

Напомињемо да Градска општина Звездара  по службеној дужности проверава податак да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства немају другу непокретност на територији града Београда.

 Када надлежни орган утврди да подносилац захтева испуњава услове за преуговарање накнаде, Дирекција и лице које тражи преуговарање закључују Анекс уговора којим се накнада умањује, а разлика између износа накнаде који је плаћен по основу закљученог уговора и преуговореног износа накнаде се враћа подносиоцу захтева у номиналном износу.

Захтев за остваривање права на преуговарање висине накнаде у поступку легализације (PDF 216kb)
Изјава о преуговарању (PDF 180kb)