Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/includes/funkcije.php:1) in /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/includes/funkcije.php:1) in /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/includes/funkcije.php:1) in /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Градска општина Звездара - Надлежности Општинске комуналне инспекције
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Инспекције 
Надлежности Општинске комуналне инспекције Штампа

Комунална инспекција Градске општине Звездара врши у првом степену све послове инспекцијског надзора, одсносно врши спровођење одлука Града Београда, које се односе на комуналну делатност.

На основу „Одлуке о комуналном реду“  у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:
1. нареди уклањање возила са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу остављених, односно заустављених супротно одредбама ове одлуке;
2. нареди уклањање објекта и уређаја са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу постављених, односно остављених супротно одредбама ове одлуке;
3. нареди уклањање смећа, грађевинског и другог отпада са површина јавне намене, површина у јавном коришћењу и осталих површина;
4. контролише уредност спољих делова зграде (да ти делови нису оштећени, запрљани, исписани, исцртани, излепљени плакатима, односно да на други начин својим изгледом не нарушавају општу уређеност града);
5. контролише да ли се површине око зграда и ограде држе у уредном стању;
6. контролише уклањање снега и ледаса одређених површина јавне намене и површине у јавном коришћењу, као и са кровова и истурених делова зграде;
4. предузме друге мере у складу са законом и прописима града (изриче и наплаћује новчану казну на лицу места у складу са одредбама ове одлуке, подноси захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје утврђене овом одлуком и др.);

На основу „Одлуке о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града Београда“ у вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да у складу са законом:
- забрани рад дужи од радног времена одређеног одредбама члана 8. став 1. ове одлуке, којим је предвиђено да је угоститељским објектима за пружање услуге исхране и пића, осим објектима брзе хране, који се налазе у стамбеним зградама, утврђено максимално радно време и то тако што могу почети са радом најраније од 06,00 сати и могу радити најдуже до 24,00 сата, радним данима и недељом а петком и суботом од 06,00 сати до 01,00 сат после поноћи
- забрани рад дужи од радног времена одређеног овом одлуком у трајању од 30 дана, ако се продуженим радом узнемиравају грађани који станују или раде у суседству, (члан 15. став 3. којим је предвиђено да занатски објекти, могу радити дуже од радног времена одређеног овом одлуком, под условом да се вршењем делатности у тим објектима не узнемиравају грађани који станују или раде у суседству; члан 23. којим је предвиђено да Трговински објекти могу радити дуже од радног времена одређеног овом одлуком, под условом да се вршењем делатности у тим објектима не узнемиравају грађани који станују или раде у суседству);
- забрани рад дужи од радног времена одређеног овом одлуком у трајању од 60 дана, ако се продуженим радом понови узнемиравање грађана који станују или раде у суседству (члан 15. став 3. и члан 23.);
- предузме и друге мере за које је овлашћен.

На основу „Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда“ у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:
- контролише да ли се делатност одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода обавља на начин и под условима утврђеним овом одлуком и актима донетим на основу ове одлуке;
- контролише стање комуналних објеката канализације, унутрашњих инсталација канализације и септичких јама;
- нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака у обављању делатности одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода;
- нареди чишћење септичке јаме;
- предузима друге мере утврђене законом.


На основу "Одлуке о одржавању чистоће" контролише:
- да ли се смеће одлаже на место (депонију) предвиђену Просторним планом;
- да ли се јавне површине уредно чисте;
- да се смеће са јавне површине не убацује у сливник;
- да ли се смеће и фекалије превозе уз стандардне мере превентиве;
- да се смеће не одлаже ван контејнера;
- да ли се кабасто смеће одлаже поред контејнера у за то одређено време;
- да се папири и опушци не бацају ван корпи за ђубре;
- да се смеће не баца на јавну површину;
- да се не врши паљење смећа и бацање жара у контејнере;
- да власници локала чисте јавну површину испред својих сталних или привремених објеката;
- да се не растурају рекламни листићи или плакати по јавној површини;
- да се не врши цепање дрва или угља на јавној површини;
- да се аутомобили не перу на јавној површини;
- да се роба не утовара или истовара на местима где се налазе хидранти;
- да се на јавној површини не остављају остаци биљне масе приликом кресања дрвећа и кошења траве;
- да се одржава чистоћа јавне површине око градилишта од стране извођача радова;
- да се септичке јаме не изливају на јавну површину;
- да се не оправљају возила на јавној површини и врши замена уља;
- да се роба и амбалажа не смешта на јавној површини.На основу "Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама" контролише и налаже:
- да станари у својим становима не праве буку, која угрожава околне станаре;
- да се различите машине (радио, ТВ, музички уређаји), певање и свирање у стану врши до одређене границе (собне јачине);
- да се смеће и други отпаци не баца по заједничким просторијама;
- да се не прљају или оштећују зидови у заједничким просторијама зграде;
- да власници кућних љубимаца исте држе у складу са важећим прописима;
- да се не узурпирају заједничке просторије.

На основу "Одлуке о држању домаћих животиња" контролише и налаже:
- да власници не изводе псе без повоца;
- да власници не изводе псе без заштитне корпе;
- да се пси не пуштају да се слободно крећу;
- да се очисти јавна површина или заједничке просторије које кућни љубимци запрљају;
- да власници не шишају своје кућне љубимце на јавном месту.


На основу "Одлуке о начину и условима за постављање привремених објеката" контролише и налаже:
- да се објекти постављају у складу са планом и одобрењем.