Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/includes/funkcije.php:1) in /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/includes/funkcije.php:1) in /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/includes/funkcije.php:1) in /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Градска општина Звездара - Надлежности Општинске грађевинске инспекције
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Инспекције 
Надлежности Општинске грађевинске инспекције Штампа
  

Грађевински инспектор врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје општина (објекти до П= 800 м2)

• Грађевински инспектор у вршењу надзора проверава:
- да ли учесници у изградњи објеката испуњавају прописане услове;
- да ли је издата грађевинска дозвола и поднета пријава радова за објекат који се гради;
- да ли је закључен уговор о градњи у складу са законом;
- да ли се објекат гради према техничкој документацији;
- да ли је градилиште обележено на прописан начин;
- да ли извршени радови и уграђени материјал одговарају стандардима и нормама квалитета;
- да ли је извођач радова предузео мере безбедности;
- да ли на објекту постоје недостаци који угрожавају безбедност коришћења и одржавања објекта;
- да ли се у току коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта;
- да ли је технички преглед извршен у складу са законом;
- да ли је издата употребна дозвола за објекат који се користи;
- да ли се објекат користи за намену за коју је издата дозвола;
- да ли обавља и друге послове у складу са законом;
- да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја,
  околине и заштиту животне средине;
- да ли извођач радова води грађевински дневник и књигу испекције на прописан начин.

         Грађевински инспектор је овлашћен да :
- уђе на градилиште;
- да тражи исправе у циљу идентификације лица;
- узима изјаве од одговорних лица;
- фотографише или сачини видео снимак градилишта;
- да предузима друге радње у циљу утврђивања чињеничног стања.

• Грађевински инспектор налаже Решењем:
- уклањање објекта или његовог дела, ако се објекат гради или је његово грађење завршено без  грађевинске дозволе;
-уклањање објеката, односно враћање у првобитно стање ако се објекат гради односно изводе радови без  решења из члана 145 закона ( за инвестиционо одржавање, адаптације, санације реконструкције, промене намене...)
- обуставу радова и одреди рок не дужи од 30 дана за измену грађевинске дозволе,  ако се објекат не гради према грађевинској дозволи, односно главном пројекту, а ако инвеститор у року не измени грађевинску дозволу да наложи уклањање објекта, односно његовог дела;
-обуставу радова ако инвеститор није заључио уговор о грађењу, у складу са законом;
-обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за измену грађевинске дозволе, ако изграђени темељи нису усклађени са главним пројектом, а ако инвеститор у року не измени грађевинску дозволу да наложи уклањање изграђених темеља;
-забрану даљег уклањања објекта ако се објекат, односно његов део, уклања без решења о дозволи уклањања објекта;
-обуставу радова ако инвеститор није одредио стручни надзор;
- уклањање објекта, односно његовог дела ако је настављено извођење радова и после доношења Решења о обустави.

• Грађевински инспектор није надлежан за:
- извођење радова на инвестиционом и текућем одржавању објекта (прокишњавање, цурења узрокована кваровима на постојећој водоводној и канализационој инсталацији и слично) као и редовне, ванредне и специјалистичке прегледе објекта у складу са посебним прописима (члан 159. Закона о планирању и изградњи). За извођење горе наведених радова надлежан је власник објекта.