• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Грађанска стања 
Одобрење за склапање брака преко пуномоћника Штампа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
- Захтев за Одобрење за склапање брака преко пуномоћника
- Извод из матичних књига рођених за будуће супружнике
- Уверења о држављанству за будуће супружнике
- Копије личних карата за будуће супружнике
- Доказ о разлогу спречености личног присуства супружника
- Специјално пуномоћје оверено у конзулату или код надлежног суда са изјавом о будућем презимену
- Копија личне карте за пуномоћника
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер матичара или преузмите овде PDF

Напомене везане за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
Пуномоћје важи 90 дана од дана овере надлежног органа.

Републичка административна такса: 740 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број:
32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 310

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 14.00 часова

Телефон за информације: 3405-920

Напомене:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети радним даном од 7.30 до 15.30.

Брак се закључује по месту пребивалишту лица која закључују брак.